Új önálló és kombinált hiteltermékek Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel


 

A www.mfbpont.hu Weboldal Jogi Közleménye

1. HATÁLYA:
1.1. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hivatalos név (teljes név): MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: MFB Zrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-041712
A honlap URL-je: www.mfbpont.hu
A honlap szerkesztősége (tartalmi / formai problémák esetén): webszerk@mfb.hu
A honlap üzemeltetése (technikai problémák esetén): webmester@mfb.hu
Szóvivő: milassin.levente@mfb.hu
Az internetes oldalak (továbbiakban: "Weboldal") tulajdonosa és üzemeltetője a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság gazdasági társaság, továbbiakban: "Bank".)
A jelen weboldalon található információk kizárólag az általános tájékoztatást szolgálják, azokat a weboldal látogatói személyes használatra és saját felelősségükre vehetik igénybe.

1.2.  A FELHASZNÁLÓ
A Bank által üzemeltetett Weboldal használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a Bank ügyfelei (továbbiakban: "Felhasználó") elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "Felhasználási Feltételekben") szabályozottakat.
A Felhasználó a Bank által üzemeltetett Weboldal elérésével, használatának megkezdésével, böngészésével, mint ráutaló magatartással elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, hogy ne használja tovább ezt a weboldalt, mert megnyitását, használatának megkezdését jelen feltételek megismeréseként és elfogadásaként értékeljük.

1.3. WEBOLDAL
Jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Bank által, illetve a Bank javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Weboldal.
A Weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Bank azonban előzetes regisztrációhoz kötheti a Weboldal, annak aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Bank tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

2. WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEI:
A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják.
A felhasználás főbb feltételei a következők:
• Bárki használhat a Weboldalra, azaz a Bank oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Felhasználási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
• Tilos a Bankkal való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
• A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weboldallal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Bank termékeiről, szolgáltatásairól. A Bank logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A WEBOLDAL TARTALMA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZELLEMI TULAJDONJOG
A BANK Weboldalának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a BANK kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a BANK, ezért kizárólag a BANK jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.
A BANK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a BANK kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang- és videó-anyagok készítését, valamint a Tartalom a BANK előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.
A BANK azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. A BANK a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép- és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy weboldalainkon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a BANK ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a BANK számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

4. A BANK FELELŐSSÉGE
A BANK a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a BANK-tól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.
A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, és a BANK nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.
A BANK a saját Weboldaláról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BANK nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5. A WEBOLDAL ADATBIZTONSÁGA
Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:
• nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
• tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
• tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
• nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
6.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A BANK a Weboldal működtetése, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."),
• az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") rendelkezéseire,
• illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.
A BANK betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.
A Bank külön tájékoztatóban részletezi a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveit, előírásait.
6.2.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A BANK a jelen Felhasználási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldal, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

7. WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
7.1. A WWW.MFB.HU COOKIE KEZELÉSE
A Felhasználó által megismert adatkezelési hozzájárulás esetén a BANK a Weboldal használatakor, egyedi azonosítót, ún. információs fájlokat, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználók számítógépén.
A Cookie-k nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen.
A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé, könnyebben kezelhetővé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).
Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként). Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. A BANK a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.
 

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.
Cookie –táblázat:
Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Google Analytics Az Ön hozzájárulása Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat 2 év
1 nap
Session
6 hónap __utma
__utmb
__utmc
__utmz
Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat
Böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik Az Ön hozzájárulása Böngészéshez használt eszközt és böngészőt jelölő egyedi azonosító létrehozása és tárolása 2 nap SESSIONID

7.2. ÖSSZESÍTETT, ANONIMIZÁLT ADATOK KEZELÉSE
A BANK szerverei a Weboldal mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a BANK kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Weboldalon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.
A BANK jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

8. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
A BANK bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített Felhasználási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

Budapest, 2017. február 23. 


MFB 2020

MFB Pont-kereső

Visszahívást kérek

Írásban érdeklődöm

Gyakran ismételt kérdések

MFB Pontok listája

 
OTP Bank Nyrt.   MKB Bank Zrt.   NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság   GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest Bank   FHB   Magyar Takarékbank   B3 Takarék Szövetkezet