Új önálló és kombinált hiteltermékek Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel


 

A www.mfbpont.hu Adatkezelési Tájékoztatója

1. Adatkezelő:
Adatkezelő megnevezése: Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
Rövidített elnevezés: MFB Zrt.
Székhelye és postai címe: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
Levelezési cím: MFB Zrt. 1365 Budapest, Pf. 678
Telefonszám: 06-40-555 555
E-mail: ugyfelszolgalat@mfb.hu
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság: 01-10-041712
Adószáma: 10644371-2-44
Tárhelyszolgáltató neve: Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tárhelyszolgáltató elérhetőségei:1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
Az internetes oldalak (továbbiakban: "Weboldal") tulajdonosa és üzemeltetője a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság gazdasági társaság, továbbiakban: "Bank".) 

2. Bevezetés
2.1. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 31. (a továbbiakban: Bank, adatkezelő) – mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát.
2.2. Fontosnak tartjuk és komolyan vesszük a velünk a weboldalon keresztül kapcsolatba kerülő érintettek személyes adatainak védelmét, ezért szeretnénk, ha Ön is tisztában lenne vele, hogyan gyűjtjük és kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat.
2.3. Jelen adatkezelési tájékoztató azoknak a személyes adatoknak a kezelésére vonatkozik, amelyeket weboldalunk használatakor gyűjtünk Önről. Kérjük, olvassa el az Ön által igénybe vett böngészés, illetve kapcsolatfelvétel esetére szóló tájékoztatást, amelyek további szolgáltatás-specifikus feltételeket, illetve tájékoztatást tartalmazhatnak az Önről gyűjtött személyes adatokra vonatkozóan.
2.4. Jelen adatkezelési tájékoztató ismerteti, milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, miért és hogyan gyűjtjük és kezeljük őket, és hogyan osztjuk meg őket másokkal. A jelen nyilatkozat a személyes adatokkal kapcsolatban fennálló adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, valamint azok gyakorlásának módját is ismerteti.
2.5. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
2.6. A Bank az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (továbbiakban: Infotv.), felhatalmazása alapján, internetes érdeklődői, weboldalának felhasználói személyes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően, a jelen tájékoztatóban is meghatározott megőrzési idejéig tartja nyilván és kezeli.
2.7. A személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával, illetve az Infotv. alapján kezeli, és szervezeti egységei útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.
Mindennek érdekében a vállalaton belül elkülönül és egymástól független a biztonsági, az adatvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének funkciója.
2.8. A Bank az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, szabályok folyamatosan elérhetők a honlapon. A Bank mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót aktualizálja.
2.9. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti az érintetteket. Amennyiben kérdése lenne a jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja.
2.10. A Banknál compliance rendszer is működik, melynek kapcsán erre irányuló bejelentése esetén a Bank szintén kezeli a személyes adatait. A compliance rendszerbe a Bank működésével kapcsolatban a hatályos jogszabályok, és a Banknál alkalmazott magatartási szabályok megsértésének bejelentésére nyílik lehetőség.
Email: compliance@mfb.hu

3
. Alkalmazott jogszabályok:
A személyes adatokat jelen adatvédelmi nyilatkozat és a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljük. A Bank az alábbiakban ismerteti a személyes adatok adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb adatkezelési elveit, bemutatja azokat a szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és előírt, valamint adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos hazai és európai jogszabályokkal.
Jelen szabályok kialakításakor a Bank különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit.
Figyelemmel van ugyanakkor az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ekertv.”) szóló jogszabályokra is. A
A jelen Tájékoztató célja, hogy a Bank weboldalán nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

4. Fogalmak
A fogalmak megegyeznek az Infotv-ben meghatározott fogalmakkal.

5. Az adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2017. február 27-től visszavonásig tart.
5.1. Az Infotv. 20. § (1) kimondja, személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Bank által kezelt személyes adatok magáncélra, illetve a tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ennek alapján a Bank személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.
5.2. Az adatkezelésnek – annak minden szakaszában – meg kell felelnie a célnak, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A Bank személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
5.3. A Bank az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, az érintett adatok körét, és a megőrzési időt.
5.4. A Bank szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Bank megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni.
5.5. Amennyiben a tájékoztató hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Bank által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
5.6. A Bank megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, valamint a harmadik országban az átadott adatok kezelése, és feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
5.7. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
5.8. A Bank weboldalának látogatásával összefüggő adatkezelések elsősorban önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
5.9. A Bank mindenkori vezérigazgatója a Bank sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem belső szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
5.10. A Bank munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

6. A Bank honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések 
Az adatkezelés helye: www.mfbpont.hu
6.1
. Honlap (www.mfbpont.hu) látogatói adatok
6.1.1. A Bank saját honlapjához bárki – kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
6.1.2. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat ellenben nem nyerhető, ezért az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.
6.1.3. A honlap látogatói adatok a személyes adatokra vonatkozó tárolása nem történik meg, a Bank nem adja hozzá az adatokat más adatforrásokhoz. A mindenkori látogatás befejezése után az Ön IP-címe azonnal törlődik a www.mfbpont.hu oldalról.

Adatkezelés megnevezése Honlap látogatói adatok
Cél A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a honlap funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Jogalap Az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg az érintett.
Érintettek köre Weboldal-felhasználók, érdeklődők
Adatok leírása Azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, az oldalon korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasznált üzemrendszer, a felhasználó számítógépének IP-címe az utolsó szakasz kivételével.
Adatok forrása Weboldal.
Az adatok megismerésére jogosultak köre 
Az adatok kezelésének időtartama A felhasználó számítógépének IP-címe a látogatás befejezésekor törlésre kerül.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja nem továbbítunk
Az adatkezelő neve és címe Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
1051 Budapest, Nádor u. 31.
Az adatfeldolgozó neve és címe Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
A tényleges adatkezelés helye www.mfbpont.hu

A tényleges adatfeldolgozás helye Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Tárhely szolgáltató.
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszerrel.

6.2. Cookie-k kezelése a honlapon
6.2.1. Az anonim látogatóazonosítók (továbbiakban: cookie / süti) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készüléken: okostelefonon vagy táblagépen) tárolódnak, amikor Ön  meglátogatja a Bank weboldalát.
6.2.2. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, a saját „élettartamát” – vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken – és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált, egyedi szám.
6.2.3. A weboldal a személyre szabott felhasználói élmény biztosításához cookie-kat használ. Ahányszor belép az oldalra, a számítógépre a  weboldal cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá.
6.2.4. A weboldalon több helyen használunk sütiket, amelyek arra szolgálnak, hogy kínálatunk felhasználó barát, hatékony és biztonságos legyen.
6.2.5. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, ezáltal jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják a Bank oldalait, és ennek segítségével javítani tud azok struktúráján és tartalmán, azonban ebből az információból nem tudja a látogató személyt azonosítani.
6.2.6. A cookie-k a Bank biztonsági előírásainak segítségével védve vannak harmadik személy hozzáférése ellen.

Nyilvántartási szám NAIH-                   /2017.
Adatkezelés megnevezése Honlap-cookie kezelése
Cél A felhasználók azonosítása, a felhasználók megkülönböztetése, a felhasználók éppen használatban lévő munkamenetének azonosítása, az ott megadott adatok tárolása, az adatvesztések megakadályozása, a felhasználók azonosításával járó nyomon követése, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.
Jogalap Az érintett hozzájárulása

Érintettek köre Weboldal-felhasználók, érdeklődők
Adatok leírása Azonosító, időpont, dátum.
Adatok forrása Weboldal használata
Az adatok kezelésének időtartama Weboldal használatának idejéig, 6 hónap, 2 év.
Az adatok megismerésére jogosultak köre Weboldal karbantartói
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja nem továbbítunk
Az adatkezelő neve és címe Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
1051 Budapest, Nádor u. 31.
Az adatfeldolgozó neve és címe Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
A tényleges adatkezelés helye www.mfbpont.hu

A tényleges adatfeldolgozás helye Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Tárhely szolgáltató.
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszerrel.

6.2.7. A legtöbb internetböngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatók a beállítások, ha blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetés kérhető, amikor sütiket állítanak be a használt eszközön. A sütik kezelésének számos lehetséges módja van.
6.2.8. Kérjük, ellenőrizze a böngésző-információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző-beállításokról és azok módosításáról!
6.2.9. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció elmagyarázza Önnek, hogy böngészője miként ne engedélyezze a cookie-kat, hogy fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve hogy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
6.2.10. A Bank részletes cookie-táblázata az mfbpont.hu Jogi Közleményében található.
6.3. Kapcsolat

A weboldalon a kapcsolat menüpont használatával megadott személyes adatok kezelése

Nyilvántartási szám NAIH- 114581/2017.
Adatkezelés megnevezése Kapcsolat, visszahívást kérek
Cél Az mfbpont.hu honlapon a kapcsolat menüponton visszahívást kérők tájékoztatása a pályázati lehetőségekről
Jogalap Az érintett hozzájárulása
Érintettek köre Weboldalon érdeklődők
Adatok leírása Név, település, telefon
Adatok forrása Weboldal használata
Az adatok megismerésére jogosultak köre Az Bank erre a feladatra kijelölt munkavállalói
Az adatok kezelésének időtartama 12 hónap
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja Az MFB Pontok hálózatát a közbeszerzésen nyertes hitelintézetek, a Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és az FHB Zrt. megkülönböztetett fiókjai és tagintézményei alkotják.

A kapcsolat menüpontban kiválasztott MFB Pont –hitelintézeti partnereinek kerülnek továbbításra a fent megjelölt adatok.

1. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
     1122 Budapest, Pethényi köz 10.
     E-mail: info@tbank.hu

2. B3 TAKARÉK Szövetkezet
     8444 Szentgál, Fő u.30
     E-mail: info@b3takarek.hu

3. Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Rt.
1138 Budapest, Váci út 193.
E-mail: info@budapestbank.hu

4. FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1082 Budapest, Üllői út 48.
E-mail: info@fhb.hu

Az adattovábbítás jogalapja: Az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelő neve és címe Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
1051 Budapest, Nádor u. 31.
Az adatfeldolgozó neve és címe Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
A tényleges adatkezelés helye www.mfbpont.hu

A tényleges adatfeldolgozás helye Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége Tárhely szolgáltató.
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege Informatikai rendszerrel.

7. Egyéb adatkezelések
7.1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
7.2. Egyúttal tájékoztatjuk tisztelt látogatóinkat, érdeklődőinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
7.3. A Bank a fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága
8.1. A Bank számítástechnikai rendszerei és más személyes adatmegőrzési helyei a székhelyén (1051 Budapest, Nádor u. 31.) lévő   szervertermében elhelyezett szerver-hosztelében találhatók meg illetve a Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tárhely-szolgáltatónál lévő szervertermében találhatók meg.
8.2. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
8.3. A Bank az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
8.4. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
8.5. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a Bank megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, valamint az érintetthez rendelhetők.
8.6. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
8.7. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
8.8. A Bank és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
8.9. Tájékoztatjuk a megrendelőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetéseket kivédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
8.10. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, valamint bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.
8.11. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

9. Jogorvoslati lehetőségek
9.1. Tájékoztatás kérése
9.1.1. Az Infotv. értelmében az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
9.1.2. Személyes adataik kezeléséről az érintettek a Banktól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a compliance@mfb.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.
9.1.3. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást.
9.1.4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Bank költségtérítést állapíthat meg.
9.2. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslatok
9.2.1. A Bank a személyes adatot helyesbíti, kijavítja, ha az a valóságnak nem felel meg, valamint a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
9.2.2. A Bank zárolja az érintett személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértheti az érintett jogos érdekeit.
9.2.3. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
9.2.4. A Bank megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
9.2.5. A Bank a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, és az érintett kéri, a kezelt adat hiányos, hibás vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
9.2.6. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
9.2.7. A Bank a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
9.2.8. Amennyiben az érintett a Bank által meghozott döntéssel nem ért egyet, ez ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
9.3. Tiltakozás
9.3.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
9.3.2. A Bank a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
9.3.3. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
9.3.4. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
9.3.5. A Bank az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
9.3.6. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
9.3.7. A Bank az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (új Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
9.3.8. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
9.3.9. Amennyiben a Bank adatkezelésével kapcsolatban észrevétele van, kérjük, forduljon az adatvédelmi koordinátorhoz: az compliance@mfb.hu  e-mail címen keresztül a Bank belső adatvédelmi felelőséhez.
9.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
9.5
. Bírósági jogérvényesítés
9.5.1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
9.5.2. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
9.5.3. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
9.5.4. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
9.6. Kártérítés és sérelemdíj
9.6.1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
9.6.2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
9.6.3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
9.6.4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

 

 


 


 


MFB 2020

MFB Pont-kereső

Visszahívást kérek

Írásban érdeklődöm

Gyakran ismételt kérdések

MFB Pontok listája

 
OTP Bank Nyrt.   MKB Bank Zrt.   NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság   GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest Bank   FHB   Magyar Takarékbank   B3 Takarék Szövetkezet